Privacy verklaring
Visit Zuid-Limburg

VVV Zuid-Limburg, mede handelend onder de handelsnaam Visit Zuid-Limburg (hierna Visit Zuid-Limburg) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Europese Privacy-regelgeving AVG - de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") - neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Visit Zuid-Limburg verwerkt.

De Verwerkingsverantwoordelijke
Visit Zuid-Limburg is een stichting naar burgerlijk recht ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14063449. Visit Zuid-Limburg houdt kantoor op het adres Walramplein 6 te (6301 DD) Valkenburg aan de Geul. Omdat wij persoonsgegevens ontvangen en verwerken zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor het stellen van aanvullende vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken kunnen betrokkenen contact opnemen met Visit Zuid-Limburg.

Welke Persoonsgegevens verwerkt Visit Zuid-Limburg
Visit Zuid-Limburg verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder omstandigheden kunnen ook het IP-adres of een gebruikersnaam als persoonsgegevens worden aangemerkt.

Dienstverlening
Bij het verlenen van haar dienstverlening, die hoofdzakelijk toeziet op het verstrekken van toeristische en recreatieve informatie, verwerkt Visit Zuid-Limburg verschillende soorten persoonsgegevens. Zo gebruiken wij de naam en contactgegevens van onze relaties om met hun in contact te treden en om hen in contact te brengen met consumenten. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van de bezoekers (consumenten) aan Zuid-Limburg, om voor hen te bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten met organisatoren van activiteiten in Zuid-Limburg of om hen te informeren over activiteiten. In sommige gevallen zullen wij de persoonsgegevens ook met derden moeten delen. Dit zullen wij altijd moeten registreren om betrokkenen later desgevraagd daarover te kunnen informeren.

Acquisitie en direct marketing
Om onze diensten te kunnen uitbreiden en nieuwe producten te kunnen aanbieden, maken wij soms gebruik van direct marketing waarbij persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Deze persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door een selectieve groep van medewerkers van onze organisatie, die betrokken zijn bij het onderzoeken van mogelijk nieuwe relaties, cliënten, etc. Deze vorm van gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Werknemers
Uiteraard verwerkt Visit Zuid-Limburg ook persoonsgegevens van de eigen werknemers. Deze vorm van verwerking is gebaseerd op de contractuele relatie en op wettelijke verplichtingen die op werkgevers rusten.

Mogelijk nieuwe medewerkers
In het kader van sollicitatieprocedures verwerkt Visit Zuid Limburg noodgedwongen ook persoonsgegevens van sollicitanten. Daarbij zullen persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, opleidingshistorie en dergelijke worden verwerkt. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om een goede beoordeling van de kandidaten te kunnen uitvoeren. De gegevens zullen uiteindelijk niet langer dan zes maanden tot na een beslissing over de sollicitatie worden bewaard. Mocht daar behoefte aan bestaan, dan zal Visit Zuid-Limburg ten behoeve van eventuele vacatures en/of sollicitaties in de toekomst uitsluitend met toestemming van de betrokkene persoonsgegevens langer bewaren.

Social media
Ook Visit Zuid-Limburg maakt gebruik van social media (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest). Er bestaat de mogelijkheid dat wij via die kanalen persoonsgegevens van derden verwerken.

Derden
Bij de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens van derden met wie wij geen directe relatie hebben. De medewerkers van Visit Zuid-Limburg zullen te allen tijde zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan en deze enkel verwerken in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacy regelgeving. Deze verwerking zal dan geschieden ter uitvoering van een wettelijke plicht dan wel ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde.

Ontvangers van Persoonsgegevens
Visit Zuid-Limburg zendt de door haar verwerkte persoonsgegevens enkel in beperkte gevallen door naar andere partijen, bijvoorbeeld wanneer zij bemiddelt bij het tot stand brengen van
overeenkomsten tussen consumenten en organisatoren van activiteiten. In dat geval moeten de persoonsgegevens van de consument worden doorgestuurd, opdat de organisator weet met wie hij/zij een overeenkomst is aangegaan.

Op basis van toestemming
Er zijn situaties denkbaar waarbij wij persoonsgegevens aan derde partijen versturen op basis van toestemming van de betrokkene. Die toestemming is alleen geldig wanneer de betrokkene uit vrije wil en na op voorhand duidelijk te zijn geïnformeerd waarvoor de toestemming wordt verleend, de toestemming heeft gegeven.

Noodzakelijke externe verwerking
Visit Zuid-Limburg kan haar diensten niet uitvoeren zonder de medewerking van derde partijen, zoals onder meer ICT-leveranciers. In sommige gevallen zullen die externe partijen ook ten behoeve van Visit Zuid-Limburg persoonsgegevens moeten verwerken. Deze verwerking zal enkel geschieden op basis van verwerkersovereenkomsten waarin de onderlinge rechten en verplichtingen met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.
In andere gevallen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties gedwongen zijn om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. Daarbij zal Visit Zuid-Limburg zo mogelijk bij de derde partij waarborgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en voldoende worden beveiligd.

Bewaartermijnen
Visit Zuid-Limburg voldoet bij het bewaren van persoonsgegevens aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd dan wel worden geanonimiseerd.

Doorgifte naar landen buiten de EU
Het valt niet uit te sluiten dat wij bij de uitvoering van onze dienstverlening persoonsgegevens moeten doorgeven aan een land buiten de Europese Unie. In die landen gelden niet altijd dezelfde waarborgen als die welke gelden binnen de Europese Unie. Wij zullen alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen van wie mag worden verwacht dat zij een vergelijkbaar privacy beleid voeren als Visit Zuid-Limburg zelf.

De rechten van betrokkenen
Betrokkenen van wie Visit Zuid-Limburg de persoonsgegevens verwerken kunnen een beroep doen op de volgende wettelijke rechten:

 1. inzage
 2. rectificatie
 3. gegevensverwijdering
 4. beperking van de verwerking
 5. overdraagbaarheid gegevens
 6. bezwaar

Om er voor te zorgen dat betrokkenen de genoemde rechten kunnen uitoefenen, lichten we deze als volgt toe.

Recht van inzage
Op verzoek van een betrokkene zal Visit Zuid-Limburg in beginsel een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt. Bij het indienen van een verzoek dient de betrokkene zich te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.
Bij de beantwoording van het verzoek zal Visit Zuid-Limburg in beginsel inzage geven in de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard en wat de overige rechten zijn die de betrokkene heeft.

Rectificatie
Als Visit Zuid-Limburg persoonsgegevens verkeerd verwerkt, heeft de betrokkene het recht om rectificatie van de hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te krijgen. In het geval dat persoonsgegevens onvolledig zijn, kan de betrokkene verzoeken om deze aan te vullen.

Gegevensverwijdering
Onder strikte omstandigheden kan de betrokkene van Visit Zuid-Limburg verlangen dat verwerkte persoonsgegevens worden gewist. In de volgende situaties moet Visit Zuid-Limburg aan dit verzoek voldoen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen
 • De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming die van de betrokkene werd verkregen, waarna de betrokkene deze toestemming intrekt en er geen andere grondslag meer is op basis waarvan wij de persoonsgegevens mogen verwerken
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan dit bezwaar
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt
 • De persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht worden gewist


Beperking van de verwerking

Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Visit Zuid-Limburg verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Visit Zuid-Limburg het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.
In het geval Visit Zuid-Limburg aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zullen wij alleen nog gegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

Overdraagbaarheid gegevens
Een betrokkene heeft het recht van Visit Zuid-Limburg te vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen, wanneer deze gegevens zijn verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Ook heeft de betrokkene het recht te verlangen dat die persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens door Visit Zuid-Limburg, ook wanneer die gegevensverwerking heeft plaatsgevonden op basis van door Visit Zuid-Limburg aangemaakte profielen, onder meer wanneer dit is gebeurd in verband met direct marketing. Visit Zuid-Limburg zal in dat geval de gegevensverwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, welke gronden zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing. In dat geval zal Visit Zuid-Limburg de gegevensverwerking ten behoeve van dat doel altijd direct staken.

Uitoefening rechten
De betrokkene die één of meerdere van de hierboven genoemde rechten wil uitoefenen dient zich te wenden tot Visit Zuid-Limburg. Visit Zuid-Limburg zal binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren op het verzoek. Het valt niet uit te sluiten dat Visit Zuid-Limburg binnen de gestelde termijn nog niet inhoudelijk kan reageren op het verzoek. Zij zal in dat geval aangeven waarom er meer tijd nodig is om te reageren op het verzoek en binnen welke aanvullende termijn wij zullen reageren.

Intrekken toestemming
In het geval dat Visit Zuid-Limburg de persoonsgegevens van een betrokkene verwerkt op basis van diens toestemming, dan heeft deze betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Mocht Visit Zuid-Limburg in dat geval geen aanvullende grond hebben om de persoonsgegevens te verwerken, dan zal de gegevensverwerking vanaf het moment van intrekking van de toestemming worden gestopt.

Klachten
Indien een betrokkene een klacht heeft over de wijze van gegevensverwerking door Visit Zuid-Limburg en deze betrokkene van mening is dat Visit Zuid-Limburg de ingediende klacht niet serieus heeft genomen, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens worden getipt. De AP kan dan mogelijk een onderzoek instellen. Ook kan de betrokkene een relatief eenvoudige procedure bij de rechter instellen. Meer informatie over die procedure kan worden gevonden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opmerkingen of vragen
Voor opmerkingen of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Visit Zuid-Limburg.
Deze privacy verklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG. Visit Zuid-Limburg behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring periodiek bij te werken.

 

 
Versie mei 2019